Nyt udvalg i Guldborgsund Kommune skal bekæmpe ensomhed og forbedre ældreplejen

Foto: Guldborgsund Kommune.
dato

Oprettelse af nyt opgaveudvalg i Guldborgsund Kommune skal forbedre livet for ældre borgere

Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune tager nu et nyt og vigtigt skridt mod forbedring af tonen i ældredebatten og kvaliteten i ældreplejen med oprettelsen af et nyt opgaveudvalg. Hensigten er at undersøge moderne og effektive måder at bekæmpe ensomhed blandt ældre og sikre, at opmærksomheden rettes mod de mest virkningsfulde indsatser for seniorer og ældre fremadrettet. Udvalget, der får det formelle navn "§17, stk. 4 udvalg", skyldes en erkendelse af det stigende velfærdspres og behovet for innovative løsninger på dette område, påpeget af udvalgets formand, Johannes Kristensen.

Desuden vedtog Ældre og Omsorgsudvalget nye kvalitetsstandarder for ældreplejen, der nu sendes i høring. De kommende ændringer i serviceniveauet, som er en direkte følge af budgetforliget for perioden 2024-2027, indebærer blandt andet, at der vil blive tilbudt mindre hjælp til de mest selvhjulpne borgere for at kunne allokere flere ressourcer til de borgere i størst behov. Ændringerne betyder også, at kommunal rengøring fremover sker hver tredje uge i stedet for hver anden, ligesom borgerne selv må stå for transport til kommunale genoptræningsfaciliteter, med visse undtagelser.

Næstformand for Ældre og Omsorgsudvalget, Kathrine Brønnes, understreger betydningen af borgerinddragelse og kommunikation for at sikre, at fremtidens velfærdstilbud møder borgernes behov og forventninger. Denne tilgang indebærer, at der skal skabes en dialog mellem kommunen, borgere, foreninger, frivillige og andre relevante parter. Effekten er forventet at være en mere målrettet og effektiv indsats på ældreområdet.

I lyset af tidligere succeser med opgaveudvalg inden for andre områder, som eksempelvis børn og unge på arbejdsmarkedet, udtrykker formand for det nye opgaveudvalg, Dennis Fridthjof, vigtigheden af denne indsats. Han betoner nødvendigheden af at planlægge, hvordan Guldborgsund Kommune, med de økonomiske ressourcer til rådighed, kan understøtte et aktivt og meningsfuldt liv for de ældre. Udsigten er, at opgaveudvalget vil præsentere sine anbefalinger i anden halvdel af 2025, hvilket forventes at skabe et solidt grundlag for fremtidens ældrepleje i kommunen.

https://www.guldborgsund.dk/nyheder-og-pressemeddelelser/ritzau/udvalg-soeger-ideer-og-samarbejde-i-svaere-oekonomiske-tider

Kilde: Guldborgsund Kommune